Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με 37 Τμήματα, και 8 Σχολές είναι ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα με τη δική του ταυτότητα και με εξέχουσα θέση στο Εθνικό Εκπαιδευτικό
Σύστημα. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας παρέχει
προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα καθώς και εξωσχολικά εκπαιδευτικά προγράμματα σε συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς και επιχειρηματικούς τομείς για περισσότερους από 43.000 σπουδαστές. Η
κύρια αποστολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι να προωθήσει την επιστημονική γνώση μέσω της έρευνας και να συνδράμει στην πολιτισμική και οικονομική ανάπτυξη σε τοπικό αλλά και ευρύτερο πλαίσιο. Είναι ένα Ίδρυμα με ιδιαίτερη αναγνωσιμότητα λόγω της εξαιρετικής ερευνητικής δραστηριότητας του και των επιστημονικών επιτευγμάτων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Το Κέντρο Διεθνούς Εκπαίδευσης αποτελεί ένα αυτόνομο τμήμα εντός του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το οποίο υποστηρίζει όλες τις οργανικές του δραστηριότητες και παρέχει βασικές και εξειδικευμένες υπηρεσίες ώστε να
συστηματοποιήσει και να ενοποιήσει την αποκεντρωμένη εκπαίδευση στους διάφορους τομείς. Η κύρια αποστολή του Κέντρου Διεθνούς Εκπαίδευσης είναι να παρέχει ένα βιώσιμο περιβάλλον για την ανάπτυξης διεθνών συνεργασιών αλλά και να εξασφαλίζει περισσότερες ευκαιρίες για το ερευνητικό προσωπικό, τις σχολές και τους σπουδαστές ή άλλες ομάδες στόχους ώστε να συμμετέχουν ενεργά σε διεθνείς πρωτοβουλίες. Επιπλέον, το Κέντρο Διεθνούς Εκπαίδευσης επιδιώκει τη θέσπιση και οργάνωση εντατικών σύντομων προγραμμάτων εκπαίδευσης.

Το Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος (τΓΙΥΠ) ιδρύθηκε στα πλαίσια μίας καινοτόμας  προοπτικής για τη κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης για καινοτόμα ακαδημαϊκά προγράμματα που αφορούν επιστημονικά θέματα σχετικά με έμβιους υδρόβιους πόρους. 

Το τΓΙΥΠ κατά κανόνα αντιμετωπίζει κρίσιμα ζητήματα σε ότι αφορά το όφελος των φοιτητών με σύγχρονες γνώσεις σε επιστημονικά ζητήματα όπως η διατήρηση/διαχείριση των έμβιων υδρόβιων πόρων. Σήμερα στην Ελλάδα, η επιτυχής αντιπαράθεση τέτοιων θεμάτων παρέχει σημαντικές προοπτικές για μια αειφόρα ανάπτυξη όχι μόνο της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και στον επαγγελματικό χώρο από τη πλευρά της εφαρμογής στην αγορά εργασίας.